Dla Lekarzy

    "Wysokim uznaniem darzymy tych lekarzy i członków  służby zdrowia, którzy w pełnieniu swojego  zawodu ponad wszelką ludzką korzyść  przenoszą to, czego wymaga od nich szczególny wzgląd na  chrześcijańskie powołanie. Niech niezachwianie  trwają w zamiarze popierania zawsze tych rozwiązań  które zgadzają się z wiarą i prawym rozumem  oraz niech starają się dla tych rozwiązań zjednać uznanie i szacunek ze strony własnego środowiska.  Niech ponadto uważają za swój zawodowy obowiązek  zdobywanie w tej trudnej dziedzinie niezbędnej  wiedzy, aby małżonkom zasięgającym opinii,  mogli służyć należytymi radami i wskazywać właściwą drogę czego słusznie i sprawiedliwie się od  nich wymaga".

z encykliki papieża Pawła VI - Humanae Vitae 27

Lekarze MaterCare przyrzekają:

- Stale doskonalić swe umiejętności lekarskie, by pacjentom swoim zapewniać najlepszą możliwą opiekę, jaką mogą.

- Szanować swych pacjentów jako osoby ludzkie, ich dobro przekładając nad wszelkie względy polityczne czy ekonomiczne, leczyć ich bez uprzedzeń wynikających z różnic religijnych, rasowych, etnicznych, społeczno-ekonomicznych czy płci.

- Bronić życia ludzkiego i chronić je od poczęcia po naturalną śmierć, w przekonaniu, iż życie ludzkie przekazywane przez rodziców jest stworzone przez Boga i ma cel w wieczności, która do Niego należy.

- Nie zgadzać się na stosowanie praktyk medycznych łączących się z przemocą lub wiążących się z uciskiem ludzi.

- Służyć zdrowiu publicznemu, promując praktyki zdrowotne szanujące życie i godność oraz naturę osoby ludzkiej.


- Współpracować we wdrażaniu sprawiedliwych przepisów prawa, w poszanowaniu dla klauzuli sumienia,  aktywnie przeciwdziałać, kiedy prawo stanowione nie respektuje wrodzonej godności człowieka, zwłaszcza prawa do życia.

- W pracy wykazywać otwartość na każdego człowieka, niezależnie od jego przekonań religijnych.


- Przeznaczać część swego czasu na nieodpłatną i charytatywną pomoc dla biednych.


W celu osiągnięcia powyższych celów, jako lekarz katolicki przyrzekam również:

- Wyznawać Słowo Boże jako inspirację wszystkich swoich czynów, wiernym być nauczaniu Kościoła i zgodnie z nim formować swoje sumienie lekarskie.

- Pielęgnować swą godność dziecka Bożego, posiłkując się modlitwą, by być wiernym świadkiem Chrystusa.

- W praktyce przestrzegać katolickich norm moralnych, zwłaszcza tych dotyczących bioetyki medycznej.

- Dawać wyraz dobroci Chrystusowej w swoim życiu, w swoich relacjach z pacjentami, innymi lekarzami i ze społeczeństwem.

- Uczestniczyć w ewangelizacji cierpiącego świata  we współpracy z duszpasterską misją Kościoła.